The Dayton Data Center Map Has 3 Sites

List of Dayton Data Centers:


Site name Gross SqFt Usable SqFt Power (MW)
IO Ohio 43,948 26,000 2.00
Level3 Dayton
Level3 (was TWTC) Dayton

Top Datacenter Providers in Dayton

Sites Sites Gross SqFt Gross SqFt Power (MW) Power (MW)
IO Data Centers 1 43,948 2.00
Level 3 2 0 0.00
{{ provider.company_name }} {{ provider.sites_count_for_region }} {{ provider.sqft_for_region }} {{ provider.power_mw_for_region }}

Largest Datacenters in Dayton

Gross SqFt Gross SqFt Power (MW) Power (MW)
IO Ohio 43,948 2.00
Level3 Dayton
Level3 (was TWTC) Dayton
{{ datacenter.site_name }} {{ datacenter.total_gross_sqft }} {{ datacenter.total_power_mw }}